HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT & CẢI CÁCH TƯ PHÁP
Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi toàn diện về kinh tế - xã hội, trước những nhu cầu mới cúa xã hội pháp luật quốc gia cần có những điều chỉnh, bổ sung để đáp ứng. Bộ máy nhà nước cũng đang trong quá trình cải cách, bên cạnh cải cách hành chính, cải cách hoạt động của Quốc hội, cải cách tư pháp - đặc biệt là hệ thống Tòa án - có vai trò quan trọng.

Hệ thống Pháp luật VN


Các tin khác: