KHÁI QUÁT VỀ HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM
Sau Cách mạng Mùa thu năm 1945, chính quyền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. Cùng với chính quyền, một hệ thống luật pháp mới dần được hình thành nhằm củng cố chính quyền và quản lý xã hội...

 


Pháp luật Việt Nam nhìn dưới góc độ nhân quyền có thể phân thành một số nhóm sau:

 

A. Pháp luật liên quan đến các quyền dân sự & chính trị


B. Pháp luật liên quan đến các quyền kinh tế xã hội & văn hóa


C. Pháp luật về quyền của một số nhóm xã hội yếu thế - phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi...


D. Pháp luật về quyền trong lĩnh vự tư pháp - một lĩnh vực đặc biệt mà các quyền dễ có khả năng bị xâm phạm

 

Ở một góc độ khác, việc Việt Nam tham gia các điều ước quốc tế về nhân quyền dẫn đến các nghĩa vụ quốc gia, trong đó có nghĩa vụ về đảm bảo tính tương thích của luật quốc gia với luật nhân quyền quốc tế. Để có cơ sở cho việc đánh giá, ta cũng cần biết đến các quy định liên quan đến ký kết và gia nhập điều ước quốc tế.

 


 

A. PHÁP LUẬT VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ & CHÍNH TRỊ

 

1. Pháp luật về quyền sống, quyền bất khả xâm phạm về thân thể, danh dự, nhân phẩm
 • Bộ luật dân sự 2005 (trích)
 • Bộ luật hình sự 1999 (mục lục)
 • Bộ luật tố tụng hình sự 2003 (trích)
 • Nghị định số 162/2004 Ban hành Quy chế tạm giữ người theo thủ tục hành chính (7/9/2004)
 
2. Pháp luật về quyền tự do đi lại, cư trú
 • Luật nhà ở (trích)
 • Luật cư trú 2005 (trích)
 • Nghị định 51/CP ngày 10/5/1997 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ khẩu
 • Thông tư số 06TT/BNV (C13) ngày 20/6/1997 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ khẩu
 • Nghị định 81/2001/N Đ-CP ngày 5/11/2001 của Chính phủ cho phép một số đối tượng người Việt Nam định cư ở nước ngoài được mua và sở hữu nhà ở trong nước
 • Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, 2000 (trích)
 • Nghị định 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
 • Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT/BCA-BNG ngày 29/1/2002 của Bộ Công an và Bộ Ngoại giao hướng dẫn thực hiện Nghị định 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
 
3. Pháp luật về quốc tịch
 • Luật quốc tịch
 • Nghị định
 
4. Pháp luật về hôn nhân
 • Luật Hôn nhân và gia đình
 
5. Pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo
 • Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo (năm 2004)
 • Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 1/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo
 • Quyết định số 83/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việ thành lập Nhà xuất bản Tôn giáo
 • Nghị định số 91/2003/NĐ-CP ngày 13/8/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo Chính phủ (đã bị bãi bỏ bởi
 • Nghị định số 22/2004/NĐ-CP ngày 12/1/2004 của Chính phủ về kiện toàn bộ máy làm công tác tôn giáo thuộc Ủy ban nhân dân các cấp
 • Chỉ thị số 01/2005/CT-TTg ngày 4/2/2005 của Thủ tướng Chính phủ về một số công tác đối với đạo Tin lành
 • Quyết định số 83/2007/Q Đ-TTg ngày 8/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác tôn giáo và cán bộ, công chức quản lý nhà nước về tôn giáo” giai đoạn 2006-2010
 • Nghị định số 08/2007/NĐ-CP ngày 8/8/2007 của Chính phủ về việc chuyển Ban thi đua khên thưởng trung ương, Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban cơ yếu Chính phủ vào Bộ Nội vụ
 • Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17/4/2008 của Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ (trích)
 • Thông tư số 04/2008/TT-BNV ngày 4/6/2008 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ, Phòng nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện

 6. Pháp luật về báo chí, xuất bản, internet, tự do thông tin

        a.      Pháp luật về báo chí
 • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật báo chí (1999)
 • Luật báo chí (1989)
 • Nghị định 133/HĐBT ngày 20/4/1992 quy định chi tiết thi hành Luật báo chí
 • Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật báo chí
 • Nghị định số 67/NĐ-CP ngày 31/10/1996 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động thông tin, báo chí của phóng viên nước ngoài, các cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam
 • Thông tư liên bộ số 84/TTLB ngày 31/12/1996 của Bộ Bộ Văn hóa – Thông tin, Ngoại giao hướng dẫn thi hành Quy chế hoạt động thông tin, báo chí của phóng viên nước ngoài, các cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam
 • Nghị định số 98-CP ngày 13/9/1997 của Chính phủ Quy chế hoạt động báo chí Việt Namliên quan đến nước ngoài
 • Thông tư liên bộ số 97/TTLB-VHTT-NG ngày 17/12/2002 của Bộ Bộ Văn hóa – Thông tin, Ngoại giao hướng dẫn Quy chế hoạt động báo chí Việt Nam liên quan đến nước ngoài
 • Quyết định số 28/2002/Q Đ – BVHTT ngày 21/11/2002 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin ban hành Quy chế xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí; đăng, phát bản tin trên màn hình điện tử của các cơ quan, tổ chức nước ngoài, pháp nhân có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam
 • Quyết định số 26/2002/Q Đ – BVHTT ngày 26/9/2002 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin ban hành Quy chế phỏng vấn trên báo chí
 • Quyết định số 53/2003/Q Đ – BVHTT ngày 4/9/2003 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin ban hành Quy chế xuất bản bản tin
 • Quyết định số 10/2004/Q Đ – BVHTT ngày của Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin ban hành Quy chế hoạt động nghiệp vụ của phóng viên trong các đại hội, hội nghị và các buổi lễ
        b.      Pháp luật về xuất bản
 • Luật xuất bản (2004)
 • Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật xuất bản
 • Thông tư số 30/2006/TT-BVHTT ngày 22/2/2006 của Bộ Văn hoá Thông tin Hướng dẫn thi hành Nghị định số 111/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật xuất bản
 • Quyết định số 31/2006/QĐ-BVHTT ngày 1/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thông tin
 
        c.       Pháp luật về Internet
 • Pháp lệnh Bưu chính, viễn thông 2002 (trích)
 • Nghị định số 55/2001/NĐ-CP ngày 23/8/2001 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet
 • Quyết định số 71/2004/Q Đ-BCA (A11) ngày 29/1/2004 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc banm hành Quy định về bảo đảm an toàn, an ninh trong hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet tại Việt Nam
 • Chỉ thị số 02/2004/CT-BBCVT ngày 19/7/2004 của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc tăng cường công tác quản lý đại lý Internet công cộng
 • Quyết định số 28/2005/QĐ-BTC  ngày 13/5/2005 của Bộ trưởng tài chính ban hành Biểu mức thu phí, lệ phí cấp phép và quản lý tên miền, địa chỉ Internet ở Việt Nam
 • Thông tư liên tịch số 02/2005/TTLT-BCVT-VHTT-CA-KHĐT ngày 14/7/2005 của Bộ Bưu chính, Viễn thông, Bộ Văn hóa – Thông tin, Bộ Công an, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quản lý đại lý Internet
 • Quyết định số 27/2005/QĐ-BBCVT ngày 11/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính viễn thông ban hành quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet
 
 
d.      Một số quy định khác về tự do ngôn luận, tự do thông tin
 • Luật khiếu nại, tố cáo (sửa đổi, bổ sung năm 2004, 2005) (trích)
 • Nghị định số 53/2005/ND-CP (ngày 19/4/2005) quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khiếu nại, tố cáo
 • Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước
 • Nghị định số 32/2002/NĐ-CP (ngày 28/3/2002) của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước
 • Pháp lệnh Quảng cáo
 • Nghị định số 24/2003/NĐ-CP (13/3/2003) của Chính phủ hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Quảng cáo
 • Nghị định số 31/2001/NĐ-CP (26/6/2001) của Chính phủ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá- thông tin (đã bị thay thế )
 • Nghị định số 56/2006/NĐ-CP (6/6/2006) của Chính phủ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá- thông tin
 
7. Pháp luật về hội họp, biểu tình, lập hội
 • Luật quy định về quyền lập hội (1957)
 • Nghị định 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội
 • Thông tư số 01/2004/TT-BNV ngày 15/01/2004 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 88/2003/NĐ-CP của Chính phủ ngày 30/7/2003
 • Nghị định số 38/2005/NĐ-CP ngày 18/3/2005 của Chính phủ Quy định một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng
 
 
8. Pháp luật về quyền tham gia:
 • Pháp lệnh dân chủ cơ sở
 • Luật bầu cử đại biểu Quốc hội (1997, sd, bs năm 2001)
 • Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, 2003
 • Luật Mặt trận tổ quốc
 • Luật tổ chức HĐND và UBND 2003 (trích)
 
 9. Một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính:
 • Nghị định số 150/2005/NĐ-CP của Chính phủ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội
 • Nghị định số 97/2006/NĐ - CP ngày 15/9/2006 của Chính phủ quy định về việc áp dụng hình thức xử phạt trục xuất theo thủ tục hành chính

B. PHÁP LUẬT VỀ CÁC QUYỀN KINH TẾ, XÃ HỘI & VĂN HÓA

 

 1. Quyền sở hữu
 • Bộ luật dân sự 2005 (trích)
 • Bộ luật Hình sự 1999 (trích): các tội xâm phạm sở hữu
 
 1. Quyền tự do kinh doanh
 • Luật doanh nghiệp 2005 (trích)
 • Luật đầu tư 2005 (trích)
 
     3.  Cư trú, thực phẩm
 • Luật nhà ở (trích)
 • Luật cư trú 2005 (trích)
 • Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm, 2003
 
     4. Giáo dục
 • Luật Giáo dục (trích)
 • Nghị định
 • Quyết định số 152/2007/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
 • Quyết định số 82/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số
 
        5. Y tế
 • Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân (1989)
 • Luật Bảo hiểm xã hội (trích)
 • Nghị định Bảo hiểm y tế
 • Quyết định số 139/2002/QD-TTg ngày 15/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc khám, chữa bệnh cho người nghèo
 
        6. Sinh hoạt văn hoá, khoa học
 • Luật di sản Văn hóa (trích)
 • Luật điện ảnh (trích)
 
        7. Bảo vệ sở hữu trí tuệ
 • Bộ luật dân sự, 2005
 • Luật sở hữu công nghiệp

C. PHÁP LUẬT VỀ CÁC QUYỀN CỦA CÁC NHÓM XÃ HỘI YẾU THẾ

 

1. Pháp luật về quyền của phụ nữ 
 • Luật bình đẳng giới
 • Nghị định số 19/2003/ND-CP (ngày 7/3/2003) quy định trách nhiệm của cơ quan quản lý hành chính nhà nước trong việc bảo đảm cho các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý nhà nước
 • Nghị định số 12/2003/ND-CP (ngày 12/2/2003) về sinh con theo phương pháp khoa học
 • Pháp lệnh phòng, chống mại dâm năm 2003
 • Nghị định số 178/2004/ND-CP (ngày 15/10/2003) quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phòng, chống mại dâm
 • Quyết định số 130/2004/QD-TTg (ngày 14/7/2004) của Thủ tướng CP phê duyệt Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em từ năm 2004 đến năm 2010
 • Quyết định số 312/2005/QD-TTg (ngày 30/12/2005) của Thủ tướng CP phê duyệt các đề án thuộc Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em từ năm 2004 đến năm 2010
 
2. Pháp luật về quyền trẻ em
 • Luật Giáo dục (trích)
 • Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004
 • Nghị định số 36/2005/ND-CP (ngày 17/3/2005) quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
 • Thông tư 26/2005/TT-BTC (ngày 6/4/2005) của Bộ Tài chính Hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi không phảit trả tiền tại các cơ sở y tế công lập
 • Nghị định số 68/2002/ND-CP (ngày 10/7/2002) quy định về nuôi con nuôi
 • Quyết định số 77/2005/QD-BNV (ngày 9/8/2005) của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Điều lệ sửa đổi của Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam
 • Quyết định số 19/2004/QD-TTg (ngày 12/2/2004) của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm phạm tình dục và trẻ em phải lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại, nguy hiểm giai đoạn 2004-2010
 
3. Pháp luật về quyền của người lao động 
 • Bộ luật lao động năm 1994 (sửa đổi, bổ sung năm 2002 và 2004) (trích)
 • Nghị định 04/2005/ND-CP (ngày 11/1/2005) quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về khiếu nại, tố cáo về lao động
 • Nghị định số 113/2004/ND-CP (ngày 16/4/2004) quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động
 • Thông tư liên tịch số 06/2002/TTLT-BLDTBXH-BTC-BKHDT ngày 10/4/2002 hướng dẫn cơ chế quản lý Qũy quốc gia hỗ trợ việc làm và lập Quỹ giải quyết việc làm địa phương
 • Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2006 (hiệu lực từ ngày 1/7/2007)
 • Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
 • Nghị định số 144/2007/ND-CP ngày 10/9/2007  quy định xử phạt hành chính trong hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài
 • Nghị định số 122/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ quy định Danh mục doanh nghiệp không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở doanh nghiệp
 • Nghị định số  133/2007/NĐ-CP ngày 8/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động về giải quyết tranh chấp lao động
 • Quyết định số 68/2007/QĐ-TTg ngày 17/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban quan hệ lao động
 • Thông tư số 22/2007/TT-BL ĐTBXH ngày 23/10/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về tổ chức, hoạt động của Hội đồng hòa giải lao động cơ sở và hòa giải viên lao động
 • Thông tư số 23/2007/TT-BL ĐTBXH ngày 23/10/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Hội đồng trọng tài lao động
 • Nghị định số  11/2008/NĐ-CP ngày 30/1/2008  của Chính phủ quy định về việc bồi thưởng thiệt hại trong trường hợp cuộc đình công bất hợp pháp gây thiệt hại cho người sử dụng lao động
 • Nghị định số 12/2008/NĐ-CP ngày 30/1/2008  của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều 176 của Bộ Luật lao động về hoãn hoặc ngừng đình công và giải quyết quyền lợi của tập thể lao động
 
4. Pháp luật về quyền của người khuyết tật 
 • Pháp lệnh về người tàn tật (năm 1998)
 • Nghị định số 55/1999/NĐ -CP ngày 10/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều cuả Pháp lệnh về người tàn tật
 • Nghị định số 81/CP ngày 23/11/1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều cuả Bộ luật lao động về lao động là người tàn tật
 • Nghị định số 116/2004/NĐ -CP ngày 23/4/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/CP ngày 23/11/1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều cuả Bộ luật lao động về lao động là người tàn tật
 • Thông tư liên tịch số 19/2005/TTLT-BLDTBXH-BTC-BKHDT ngày 19/5/2005 của Bộ Lao động, thương binh và xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch đầu tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 81/CP ngày 23/11/1995 và Nghị định số 116/2004/NĐ -CP ngày 23/4/2004 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/CP ngày 23/11/1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều cuả Bộ luật lao động về lao động là người tàn tật
 
5. Người cao tuổi
 • Pháp lệnh người cao tuổi (năm 2000)
 • Nghị định số 30/2002/ND-CP ngày 26/3/2002 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành một số điều cuả Pháp lệnh người cao tuổi
 • Thông tư số 16/2002/TT-BL ĐTBXH ngày 9/12/2002 của Bộ Lao động thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 30/2002/ND-CP ngày 26/3/2002 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành một số điều cuả Pháp lệnh người cao tuổi
 • Nghị định số 120/2003/NĐ-CP ngày 20/10/2003 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 9 Nghị định số 30/2002/ND-CP ngày 26/3/2002 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành một số điều cuả Pháp lệnh người cao tuổi
 
6. Người nghèo
 • Quyết định số 170/2005/QD-TTg ngày 8/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo áp dụng cho giai đoạn 2006-2010
 • Quyết định số 139/2002/QD-TTg ngày 15/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc khám, chữa bệnh cho người nghèo
 • Thông tư liên tịch số 14/2002/TTLT-BYT-BTC ngày 16/12/2002 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn tổ chức khám, chữa bệnh và lập, quản lý, sử dụng, thanh quyết toán Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo theo Quyết định số 139/2002/QD-TTg ngày 15/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ
 • Quyết định số 135/1998/QĐ-TTg ngày 31/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc miền núi, biên giới và vùng xâu, vùng xa
 • Quyết định số 138/2000/QĐ-TTg ngày 29/11/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc hợp nhất dự án định canh định cư, dự án hỗ trợ dân tộc đặc biệt khó khăn, Chương trình xây dựng trung tâm cụm xã miền núi vùng cao vào Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng xâu, vùng xa
 • Quyết định 661/1998/QĐ-TTg ngày 29/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ về mục tiêu nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng
 
7. Người dân tộc thiểu số
 • Quyết định số 133/1998/QĐ-TTg ngày 23/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ về Dự án hỗ trợ dân tộc đặc biệt khó khăn
 • Thông tư liên tịch số 912/2001/TTLT/UBDTMN-BTC-BKHDT ngày 16/11/2001 của Ủy ban Dân tộc và Miền núi, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn
 • Quyết định số 166/2001/QĐ-UBDTMN ngày 5/9/2001 của Ủy ban Dân tộc và Miền núi về việc ban hành quy định tiêu chí hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn
 
8. Pháp luật về quyền của một số nhóm xã hội dễ bị tổn thương khác,
 • Pháp lệnh phòng chống HIV/AIDS
 
 
9. Pháp luật về cứu trợ xã hội, bảo trợ xã hội
 • Nghị định số 177/1999/ND-CP (ngày 22/12/1999) về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện
 • Nghị định số 07/2000/ND-CP (ngày 9/3/2000) về chính sách cứu trợ xã hội
 • Nghị định số 168/2004/ND-CP (ngày 20/9/2004) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 07/2000/ND-CP (ngày 9/3/2000) về chính sách cứu trợ xã hội
 • Nghị định số 25/2001/ND-CP (ngày 31/5/2001) ban hành Quy chế thành lập và hoạt động của cơ sở Bảo trợ xã hội
 • Nghị định số 67/2007/ND-CP (ngày 13/4/2007) về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội

D. PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN TRONG LĨNH VỰC TƯ PHÁP

 

 • Luật trợ giúp pháp lý, 2006
 • Luật luật sư, 2006 (trích)
 • Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/07/2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật
 • Pháp lệnh thi hành án phạt tù
 • Nghị định số 59/2000/NĐ-CP ngày 30/10/2000 của Chính phủ hướng dẫn thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội
 • Nghị định số 60/2000/NĐ-CP ngày 30/10/2000 của Chính phủ quy định về việc thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ
 • Nghị định số 52/2001/NĐ-CP ngày 23/8/2001 của Chính phủ hướng dẫn thi hành biện pháp tư pháp đưa vào trường giáo dưỡng
 • Nghị định số 53/2001/NĐ-CP ngày 23/8/2001 của Chính phủ hướng dẫn thi hành các hình phạt cấm cư trú và quản chế  


E. PHÁP LUẬT VỀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ

 

* Pháp lệnh ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế, 2007

* Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế, 2005
Các tin khác: